Regulamin

1.

Każda Klientka zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.

Studio ″Victoria″ oferuje zajęcia fitness dla kobiet i dziewczynek, gimnastykę korekcyjną dla dzieci w wieku od 4 lat oraz ćwiczenia na urządzeniach.

3.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, posiadające ważny karnet lub jednorazową wejściówkę oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

4.

Każda osoba przed rozpoczęciem zajęć zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zaznajomieniu się z niniejszym regulaminem oraz oświadczenia o nieposiadaniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń.

5.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia o którym mowa w punkcie 4 podpisuje rodzić lub opiekun prawny uczestnika zajęć.

6.

W przypadku osób posiadających problemy zdrowotne lub kobiet w ciąży, uczestnik zajęć zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę lekarza do udziału w zajęciach.

7.

W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które odczuwają złe samopoczucie, bądź będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8.

Studio ″Victoria″ nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie studia, będące następstwem nie stosowania się do zapisów poniższego regulaminu, instrukcji obsługi urządzeń i przyrządów, czy poleceń pracowników.

9.

Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku fitness.

10.

Zajęcia fitness trwają 55-60 minut. Zajęcia na urządzeniach w zależności od formy płatności trwają do 1h30m lub do 2h30m od momentu pobrania klucza do szatni. W przypadku korzystania w tym samym dniu z zajęć fitness, z urządzeń korzystamy przed lub po zajęciach fitness.

11.

Na zajęcia fitness należy się wcześniej zapisywać. Jeżeli dana osoba zapisze się na zajęcia i nie odwoła swojej nieobecności na minimum 5 godzin przed zajęciami to jest to traktowane jako wejście z karnetu.

12.

Studio ″Victoria″ zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć bez podania przyczyny. W takim przypadku Klientce przysługuje prawo do skorzystania z dowolnych zajęć w innym terminie w przeciągu 5 dni kalendarzowych od dnia odwołanych zajęć. Klientka oświadcza że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.

13.

Na zajęcia należy stawić się na 10 minut przed ich rozpoczęciem. W przypadku spóźnienia na zajęcia zarezerwowane, ze względu na wejściówki jednorazowe nie ma gwarancji udziału w zajęciach.

14.

W przypadku spóźnienia na zajęcia fitness przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa (brak rozgrzewki) nie można brać udziału w zajęciach.

15.

Za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje zwrot opłaty.

16.

Karnety oraz wejściówki jednorazowe wystawiane są imiennie i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

17.

Karnet wystawiany jest na określoną ilość zajęć (fitness lub siłownia) w ramach ważności karnetu.

18.

O ile obowiązująca promocja nie stanowi inaczej, karnet jest ważny 4 tygodnie od daty zakupu. W długość ważności karnetu wliczane są również weekendy i święta ustawowo wolne od pracy. Każda absencja na zajęciach spowodowana chorobą lub indywidualną sprawą klubowicza umożliwia danej osobie przedłużenie karnetu o maksymalnie 2 dni (niezależnie od rodzaju karnetu i długości nieobecności klubowicza na zajęciach), pod warunkiem, że dana sytuacja zostanie zgłoszona pracownikowi studia w dniu kiedy absencja następuje. Możliwość przedłużenia karnetu jest tylko jedna na cały okres ważności danego karnetu.

19.

Informacje o rodzajach karnetów, zajęć oraz cenach dostępne są na stronie www.victoria-fitness.pl oraz w siedzibie studia.

20.

Na terenie studia oraz na zajęciach bezwzględnie obowiązuje czyste obuwie sportowe zamienne (inne od tego, w którym Klientka przyszła do studia). Obuwie należy zmienić w miejscu do tego przeznaczonym.

21.

Ze względów higienicznych na każde zajęcia Klientka zobowiązana jest przynieść czysty ręcznik.

22.

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy.

23.

Należy zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.

24.

Na terenie studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.

25.

Wszystkie przedmioty osobiste, rzeczy itp. na czas zajęć należy pozostawić w udostępnionej szafce. Klucz do szafki zostaje udostępniony przez pracownika studia.

26.

Osoby korzystające z wejściówek jednorazowych, zobowiązane są do pozostawienia w zamian za klucz do szafki, dowodu tożsamości lub wpłaty 20pln kaucji.

27.

W przypadku zgubienia lub nieoddania klucza zostanie pobrana kara umowna w wysokości 100pln.

28.

Klientka ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia rzeczy i mienia należących do Studia ″Victoria″.

29.

Klientka wyraża zgodę na przetwarzanie przez Studio ″Victoria″ jej danych osobowych w celach realizacji oferty studia oraz w celach marketingowych.

30.

Klientka ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany oraz do złożenia wniosku o ich usunięcie w przypadku zakończenia korzystania z oferty studia.

 
© IT-NET Partner