Regulamin

Aktualiazacja na czas wprowadzenia stanu epidemii

1.

Każda Klientka/Klient zobowiązana/y jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.

Studio ″Victoria″ oferuje zajęcia fitness oraz treniningi indywidualne. Ćwiczenia na urządzeniach na czas obowiązywania ograniczeń zostają zawieszone jeśli w tym czasie trwają zajęcia grupowe, chyba że łączna ilość osób przebywających w lokalu pozwala na skorzystanie z co drugiej bieżni (pozostałe urządzenia są wyłączone).

3.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, posiadające ważny karnet lub wejściówkę oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych możliwy jest udział maksymalnie w jednych zajęciach dziennie.

4.

Każda osoba przed rozpoczęciem zajęć zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zaznajomieniu się z niniejszym regulaminem oraz oświadczenia o nieposiadaniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń.

5.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia o których mowa w punkcie 4 podpisuje rodzić lub opiekun prawny uczestnika zajęć.

6.

W przypadku osób posiadających problemy zdrowotne lub kobiet w ciąży, uczestnik zajęć zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę lekarza do udziału w zajęciach.

7.

W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które:

- obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,

- są objęci kwarantanną lub izolacją,

- mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19

8.

Studio ″Victoria″ nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Studia, będące następstwem niestosowania się do zapisów poniższego regulaminu, instrukcji obsługi urządzeń i przyrządów, używania nieodpowiedniego obuwia czy poleceń pracowników. Uczestnik zajęć jest świadomy, że podczas przebywania na terenie Studia, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Jest świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie i nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do właścicieli Studia z tego tytułu.

9.

Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku.

10.

Zajęcia fitness trwają 50 minut.

11.

Na zajęcia fitness obowiązują wcześniejsze rezerwacje.

Wszystkie rezerwacje obowiązujące na dzień 12 marca 2020 roku, z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, zostały anulowane. Osoby posiadające aktywne karnety na ten dzień, zostaną poinformowane wiadmością SMS o nowym terminie ważności karnetu oraz dokonanych nowych rezerwacjach.

Z uwagi na wystąpienie siły wyższej, i wprowadzony zakaz prowadzenia działalności w miesiącu marcu 2020, karnety zostaną wydłużone proporcjonalnie do ilości zajęć jakie zostały do wykorzystania.

W związku z wprowadzonymi siłą wyższą, niezależnymi od Victoria Fitness regulacjami dotyczącymi ilości osób, które jednocześnie mogą uczestniczyć w zajęciach, każdej osobie posiadającej na dzień 12 marca 2020 roku aktywny karnet, zostaną przypisane nowe rezerwacje. O ile to możliwe i dana osoba posiadała wcześniej rezerwacje stałe, nowe rezerwacje będą maksymalnie zbieżne do dotychczasowych. Jeżeli jednak będzie to niemożliwe z powodu narzuconych ograniczeń, ustalone zostaną rezerwacje na inne dni i godziny. Z tego tytułu nie przysługuje prawo odwołania, a klient/ka oświadcza że nie będzie wnosił/a żadnych roszczeń z tego tytułu. Ewentualne zmiany w tym zakresie będą możliwe jedynie w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności umożliwiające ich wprowadzenie, a Studio zobowiązuje się je uwzględnić jeśli tylko będzie to możliwe.

12.

Studio ″Victoria″ zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje prawo do skorzystania z dowolnych zajęć w innym terminie w przeciągu 5 dni kalendarzowych od dnia odwołanych zajęć. Klient/ka oświadcza że nie będzie wnosił/a żadnych roszczeń z tego tytułu.

13.

Wstęp na zajęcia możliwy będzie na 10 minut przed ich rozpoczęciem.

Osoby przychodzące wcześniej zobowiązane są do poczekania na zewnątrz Studia, lub sprawdzenie telefonicznie czy wejście do klubu jest możliwe bez naruszania wprowadzonych ograniczeń.

Po zakończeniu zajęć, z uwagi na 20 minutowe przerwy pomiędzy zajęciami, wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do opuszczenia Studia w czasie 10minut.

O ile to możliwe zalecamy przyjście na zajęcia w stroju umożliwiającym sprawne przygotowanie się do zajęć oraz terminowe opuszczenie Studia po zajęciach

W przypadku spóźnienia na zajęcia zarezerwowane, ze względu na wejściówki jednorazowe nie ma gwarancji udziału w zajęciach.

14.

W przypadku spóźnienia na zajęcia fitness przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa (brak rozgrzewki) nie można brać udziału w zajęciach. W takim wypadku udział w zajęciach jest możliwy jedynie na wyraźne życzenie i odpowiedzialność uczestnika.

15.

Za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje zwrot opłaty.

16.

Karnety oraz wejściówki jednorazowe wystawiane są imiennie i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

17.

Karnet wystawiany jest na określoną ilość zajęć (fitness lub siłownia) w ramach ważności karnetu.

18.

O ile obowiązująca promocja nie stanowi inaczej, karnet jest ważny jeden miesiąc od daty zakupu.

19.

Informacje o rodzajach karnetów, zajęć oraz cenach dostępne są na stronie www.victoria-fitness.pl oraz w siedzibie Studia.

20.

Na terenie Studia oraz na zajęciach bezwzględnie obowiązuje czyste obuwie sportowe zamienne (inne od tego, w którym klient/ka przyszedł/ła do Studia). Obuwie należy zmienić w miejscu do tego przeznaczonym.

21.

Ze względów higienicznych, każdy uczestnik zajęć:

- jest zobowiązany przynieść własny duży czysty ręcznik

- jeśli posiada, powinien korzystać z własnej maty treningowej

- zobowiązany jest, do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę w miejscu do tego wyznaczonym

- umycia rąk przed i po treningu oraz każdorazowo po skorzystaniu z toalety

- przestrzegania aktualnych zaleceń dotyczących odstępu pomiędzy uczestnikami zajęć


Na terenie Studia zgodnie z rozporządzeniem:

- zostaną rozmieszczone środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu

- zostaną rozmieszczone ikonografiki dotyczące właściwego postępowania

22.

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy.

23.

Należy zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.

24.

Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.

25.

Wszystkie przedmioty osobiste, rzeczy itp. na czas zajęć należy pozostawić w udostępnionej szafce. Klucz do szafki w czasie zajęć pozostaje pod opieką uczestnika.

26.

W przypadku zgubienia lub nieoddania klucza zostanie pobrana kara umowna w wysokości 100pln.

27.

Klient/ka ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia rzeczy i mienia należących do Studia ″Victoria″.

28.

Klient/ka wyraża zgodę na przetwarzanie przez Studio ″Victoria″ jej danych osobowych w celach realizacji oferty studia kontaktu telefonicznego oraz w celach marketingowych.

29.

Klient/ka ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany oraz do wniesienia sprzeciwu i złożenia wniosku o ich usunięcie w przypadku zakończenia korzystania z oferty Studia.

 
© IT-NET Partner